Przeważnie zmiana stanu cywilnego wiąże się z ze zmianą nazwiska. Częściej dokonują tego kobiety, jednakże zdarza się również, iż decydują się na to mężczyźni. Zmiana nazwiska pociąga za sobą konieczność wymiany dowodu, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego pojazdu czy też aktualizacją danych osobowych w pracy.

Zmiana nazwiska po ślubie wielokrotnie staje się problematyczne dla narzeczonych. Przyjęło się, iż to kobieta przyjmie nazwisko przyszłego męża. Istnieją jednak inne możliwości na rozwiązanie tego problemu. Jakie?

 • mąż przyjmuje nazwisko żony;
 • jedno z małżonków przybiera nazwisko dwuczłonowe – żona dołącza do swojego nazwiska nazwisko męża bądź mąż dołącza do swojego nazwiska nazwisko żony. Kolejność nazwisk jest dowolna;
 • oboje z małżonków przybiera nazwisko dwuczłonowe – małżonkowie dołączają do swojego nazwiska nazwisko drugiego partnera. Kolejność nazwisk jest dowolna;
 • każde z małżonków zostaje przy swoim nazwisku – opcja ta mimo, że jest najprostsza, to jednak w przyszłości może pociągać za sobą wiele nieporozumień i problemów natury formalnej.

Zmianę nazwiska deklaruje się (dokonuje się ) w Urzędzie Stanu Cywilnego już w czasie pobierania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Wybierając ślub cywilny narzeczeni zaświadczenie takie pobierają na miesiąc i jeden dzień przed wyznaczoną datą ślubu. W przypadku natomiast, gdy przyszli małżonkowie zdecydują się na ślub konkordatowy, zaświadczenie wypełnia się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed ślubem.

Co dalej?

Po zawarciu małżeństwa najważniejszym dokumentem, który posłuży małżonkom do dokonania reszty formalności jest akt zawarcia małżeństwa, tj. odpis aktu stanu cywilnego.

Gdy małżeństwo zdecydowało się na przyjęcie ślubu cywilnego, kierownik USC bezpośrednio po ceremonii sporządzą akt zawarcia małżeństwa i wydaje jego skrócony odpis.

W przypadku natomiast ślubu konkordatowego procedura zajmuje nieco więcej czasu. Zgodnie z przepisem art. 8 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682), duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński, przesyła do USC oświadczenie małżonków o woli zawarcia związku małżeńskiego,  nie później niż w ciągu 5 dni od dnia ceremonii. Skrócony odpis aktu małżeństwa zostanie wysłany przez Urząd Stanu Cywilnego na wskazany przez małżonków adres.

Skrócony odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest bezpłatnie. Za każdy kolejny egzemplarz trzeba będzie zapłacić 22 zł. Z kolei za odpis zupełny aktu stanu cywilnego zapłacimy 33 zł.

Jakie kroki należy podjąć następnie?

Po zawarciu małżeństwa dochodzi do formalnej zmiany nazwisk/a. Jednakże jest to dopiero początek drogi do uregulowania sytuacji prawno-formalnej małżonka który zdecydował się na zmianę nazwiska.

Wymiana dowodu osobistego

Pierwszym krokiem, po otrzymaniu skróconego odpisu aktu małżeństwa, powinno być złożenie wniosku o zmianę danych w dowodzie osobistym.

Ważne! Dowód osobisty traci ważność po czterech miesiącach od daty ślubu.

Wniosek o dowód można złożyć:

 • w dowolnym urzędzie gminy — niezależnie od miejsca zameldowania. Po złożeniu wniosku wydane zostanie potwierdzenie jego złożenia;
 • przez internet z użyciem profilu zaufanego.

Wymiana dowodu jest bezpłatna.

Do wniosku o dowód należy dołączyć:
• aktualną fotografię o wym. 35×45 mm;
• dotychczasowy dokument tożsamości.

Wymiana dowodu trwa do 30 dni.

Wymiana prawa jazdy

Wniosek o wymianę prawa jazdy należy złożyć w:

 • urzędzie miasta zamieszkania— jeśli jest to miasto na prawach powiatu;
 • w urzędzie dzielnicy zamieszkania — jeśli miejscem zamieszkania jest Warszawa;
 • w starostwie powiatu – w pozostałych wypadkach.

Oplata za wymianę prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualną fotografię o wym. 35×45 mm;
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • w przypadku cudzoziemców – paszport albo kartę pobytu;
 • dotychczasowe prawo jazdy;
 • orzeczenie lekarskie.

Wymiana prawa jazdy trwa do 9 dni roboczych od złożenia wniosku. Wyjątkowo do 2 miesięcy, jeżeli urząd musi wyjaśnić sytuację wnioskodawcy.

Ważne! Wraz z wymianą prawa jazdy w razie potrzeby należy pamiętać również o wymianie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Paszport

Po zmianie nazwiska, ważność paszportu wygasa po 60 dniach.

Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym. Wymiana dokumenty trwa do 30 dni.

Jakie jeszcze instytucje należy powiadomić?

Po wymianie dokumentów, o fakcie zmiany nazwiska należy powiadomić również najważniejsze instytucję, które przetwarzają nasze dane. W pierwszej kolejności poinformować należy:

 • Urząd Skarbowy – o zmianie danych osobowych US poinformujemy za pomocą formularza NIP-3. Do złożenia tego dokumentu należy mieć przygotowany aktualny dowód osobisty;
 • ZUS;
 • Banki– zmiana nazwiska pociąga za sobą obowiązek wyrobienia nowych kart debetowych i kredytowych.
 • CEIDG – jeżeli małżonek prowadzi działalność gospodarczą, musi w jak najszybszym terminie zaktualizować dane swojej firmy. Głównie chodzi tu o zmianę nazwy przedsiębiorstwa, gdyż znajduje się w niej nazwisko właściciela. Ze zmianą nazwy wiąże się również zmiana pieczątki firmowej oraz wizytówek.
 • Pracodawca – w pierwszej kolejności należy przedstawić pracodawcy oryginał skróconego odpisu aktu małżeństwa, a następnie aktualny dowód osobisty;
 • Przychodnia lekarska;
 • Uczelnia wyższa – zmiana nazwiska wiąże się z wydaniem nowej legitymacji studenckiej oraz stemplem w indeksie informującym o zmianie danych;
 • Operator komórkowy.